კომპანიონი ძაღლები - ZooClub
mod_example
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
2017-11-07 00:00:00
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
2017-11-07 00:00:00
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
2017-11-06 20:02:49
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
2017-11-06 16:40:24
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
2017-11-06 14:27:41
კომპანიონი ძაღლები
კომპანიონი ძაღლები
დღეს ძაღ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჰყავთ კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბად და არა მა­თი თავ­და­პირ­ვე­ლი მუ­შა თვი­სე­ბე­ბის­თვის . თუმ­ცა წარ­სულ­ში ამ გან­სა­კუთ­რე­ბულ (კომ­პა­ნი­ო­ნის) როლს სულ რამ­დე­ნი­მე ჯი­შის ძაღ­ლი ას­რუ­ლებ­და. ამ­ჟა­მად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბი­დან ბევ­რი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, თავ­და­პირ­ვე­ლი დი­დი მუ­შა ძაღ­ლის `და­პა­ტა­რა­ვე­ბულ~ ვა­რი­ანტს წარ­მო­ად­გენს. ამის ერ­თ-ერ­თი მა­გა­ლი­თია იტა­ლი­უ­რი გრე­ი­ჰა­უნ­დი.


ხან­გრძლი­ვი ის­ტო­რია
კომ­პა­ნი­ო­ნი ჯი­შე­ბი ყო­ველ­თვის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შეძ­ლე­ბულ ფე­ნებ­თან. გათხ­რე­ბის შე­დე­გად ასე­თი ძაღ­ლე­ბის ნეშ­ტე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნეს რო­მის იმ­პე­რი­ის დრო­ინ­დელ ევ­რო­პა­სა და ცენ­ტრა­ლურ ამე­რი­კა­ში: მა­ი­ას, აც­ტე­კე­ბი­სა და ტოლ­ტე­კე­ბის უძ­ვე­ლეს ნა­სახ­ლარ­ზე, რაც და­ახ­ლო­ე­ბით 3000 წლით თა­რიღ­დე­ბა. ამ­გვა­რი ტენ­დენ­ცია შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­შიც გაგ­რძელ­და და ეს ძაღ­ლე­ბი ევ­რო­პის ბევ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს სა­მე­ფო კარ­ზე დი­დი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობ­დნენ.
კომ­პა­ნი­ო­ნი ძაღ­ლე­ბის ერ­თ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი და დღემ­დე შე­მორ­ჩე­ნი­ლი ხა­ზე­ბია ბი­შო­ნის ჯგუ­ფის ჯი­შე­ბი. ისი­ნი, რო­გორც ფიქ­რო­ბენ, წარ­მო­იშ­ვნენ იტა­ლი­ა­ში, სა­ი­და­ნაც მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კუთხ­ე­ში წა­იყ­ვა­ნეს. დღეს მსგავ­სი ჯი­შე­ბი გვხვდე­ბა იტა­ლი­ი­დან გა­ცი­ლე­ბით შორ­საც, მა­გა­ლი­თად კუ­ბა­ში – ჰა­ვა­ნუ­რი ძაღ­ლი, მა­და­გას­კარ­ზე – კო­ტონ დე ტუ­ლე­ა­რი და სხვ. ამა­ვე ჯგუ­ფის წევ­რია მალ­ტე­ზეც. ყვე­ლა ამ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ჯი­შის ინ­დი­ვი­დე­ბის ექ­სტე­რი­ე­რი და ქცე­ვა ძალ­ზე მსგავ­სია – მათ თა­მა­შის მოყ­ვა­რულ და მე­გობ­რულ ცხო­ვე­ლე­ბად იც­ნო­ბენ.


ნე­ბი­ე­რა ფი­ნია
სა­ხე­ლი ბი­შო­ნი წარ­მო­იშ­ვა ფრან­გუ­ლი სიტყ­ვი­დან ბიც­ჰონ­ნერ, რაც ნიშ­ნავს `გა­ნე­ბივ­რე­ბას~, და, შე­საძ­ლო­ა, უკავ­შირ­დე­ბა საფ­რან­გე­თის მე­ფე ან­რი III-ს (1551-1589), რო­მელ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარ­და თა­ვი­სი ფი­ნია და სა­მე­ფო მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას ყო­ველ­თვის თან დაჰ­ყავ­და სპე­ცი­ა­ლუ­რი კა­ლა­თით.

ან­ცი და ნი­ჭი­ე­რი
ის­ტო­რი­უ­ლად კომ­პა­ნი­ო­ნი ძაღ­ლე­ბი გა­სარ­თო­ბად ჰყავ­დათ, რის გა­მოც მათ სხვა ჯი­შე­ბის­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი გა­ნუ­ვი­თარ­დათ. კომ­პა­ნი­ო­ნ ძაღ­ლებს, რო­მელ­თა შო­რის ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია ბი­შონ ფრი­ზე, რო­გორც წე­სი, ძალ­ზე უყ­ვართ თა­მა­ში, ინ­სტინ­ქტუ­რად ეს­წრაფ­ვი­ან პატ­რონ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას და სწრა­ფად სწავ­ლო­ბენ მა­გა­ლი­თებ­ზე. ამი­ტო­მაც მომ­რავ­ლდნენ ქუ­ჩის მსა­ხი­ო­ბე­ბად მა­ლე­ვე მას შემ­დეგ, რაც ისი­ნი სა­მე­ფო კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბად აით­ვალ­წუ­ნეს; ეს ძაღ­ლე­ბი ხომ შე­სა­ნიშ­ნა­ვად მუ­შა­ობ­დნენ მწვრთნე­ლებ­თან ერ­თად.

და­ფა­რუ­ლი ყუ­რე­ბი
დე­კო­რა­ტი­ულ ჯი­შებს ხში­რად გრძე­ლი ბალ­ნით და­ფა­რუ­ლი ყუ­რე­ბი აქვს, მა­შა­სა­და­მე, მა­თი მოძ­რა­ო­ბა ნაკ­ლე­ბად შე­სამ­ჩნე­ვი­ა, ამი­ტო­მაც ყუ­რებს იშ­ვი­ა­თად იყე­ნე­ბენ
ერ­თმა­ნეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის.

ადა­მი­ან­ზე მი­ჯაჭ­ვუ­ლი

ადა­მი­ა­ნებ­თან ცხოვ­რე­ბას შეჩ­ვე­უ­ლი ეს ძაღ­ლე­ბი ძალ­ზე ეჯაჭ­ვე­ბი­ან პატ­რონს. ეს მა­თი ქცე­ვი­და­ნაც ჩანს: საკ­მა­რი­სია ყო­ველ­დღი­უ­რი გან­რი­გის შეც­ვლა, რომ პატ­რო­ნის და­კარ­გვის ში­ში უჩ­ნდე­ბათ; თუ დიდ­ხანს მარ­ტო დარ­ჩე­ბი­ან, ძალ­ზე დარ­დო­ბენ.

გა­რეგ­ნული მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა
კომ­პა­ნი­ო­ნი ძაღ­ლე­ბის ექ­სტე­რი­ე­რი ძალ­ზე მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი­ა: რაც მთა­ვა­რი­ა, გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან პა­ტა­რა ზო­მით, რის გა­მოც ხში­რად `დე­კო­რა­ტი­ულ ჯი­შებს~ უწო­დე­ბენ. ისი­ნი საკ­მა­ოდ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გე­ნე­ა­ლო­გი­უ­რი ხა­ზე­ბის მე­ტი­სა­ცი­ით გა­მო­იყ­ვა­ნეს მე­გობ­რულ, გამ­რთობ და არა­მუ­შა თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე ძაღ­ლე­ბად. დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ჯი­შე­ბი პატ­რონს სა­ოც­რად ეთ­ვი­სე­ბი­ან, მათ არ სჭირ­დე­ბათ დი­დი ად­გი­ლი სახ­ლში და ცო­ტას ჭა­მენ, ამი­ტო­მაც მა­თი პო­პუ­ლა­რუ­ლო­ბა გა­ნუხ­რე­ლად იზ­რდე­ბა.


ფრთხილად!

ექ­სტე­რი­ე­რის და­პა­ტა­რა­ვე­ბის გა­მო კომ­პა­ნი­ო­ნი ჯი­შე­ბი ხში­რად იტან­ჯე­ბი­ან კვი­რის­ტა­ვის ამო­ვარ­დნი­ლო­ბით, რაც მუხ­ლის სახ­სრის დე­ფექ­ტი­ა.

კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
ბოლო სიახლეები
intro
08.06.2018
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
07.11.2017
ამ უსაყვარლეს ლეკვს ოუქლის ეძახიან და ერთი თვის წინ იგი ძალიან
07.11.2017
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
07.11.2017
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
07.11.2017
ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლის ჯიშების ჩამონათვალის გაკეთება გამოცდილ
07.11.2017
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
06.11.2017
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
06.11.2017
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
06.11.2017
ორისის შტატში (ინდოეთის აღმოსავლეთით) ოთხმეტრიანი ნიანგი საცხოვრებელ სახლში შეიპარა და მცხოვრებლები ძალიან შეაშინა.
06.11.2017
ამერიკელმა "YouTube"-ზე გაავრცელა ვიდეო, სადაც პირიდან ცოცხალი
05.11.2017
ცოლ-ქმარი პამელა გეილი და ანილ მალჰოტები ნაკრძალ SAI-ის მფლობელები არიან. "Bored Panda"-ს ინფორმაციით,
05.11.2017
ეს არის შინაური ცხოველების ყველაზე სახალისო ფოტოების უსაყვარლესი კრებული.
04.11.2017
აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შემოყვანის გადაწყვეტილებას კვლევების გარეშე ვერავინ მიიღებს,
04.11.2017
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?