ლაბრადორ რეტრივერი - ZooClub
mod_example
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
2017-11-07 00:00:00
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
2017-11-07 00:00:00
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
2017-11-06 20:02:49
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
2017-11-06 16:40:24
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
2017-11-06 14:27:41
ლაბრადორ რეტრივერი
ლაბრადორ რეტრივერი
მა­მაც­მა, ერ­თგულ­მა და შრო­მის­მოყ­ვა­რე ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვერ­მა მსოფ­ლიო პა­ტი­ვის­ცე­მა მო­ი­პო­ვა საქ­მი­სად­მი თავ­და­დე­ბით. ის ასე­ვე ოჯა­ხის ერ­თ-ერთ ყვე­ლა­ზე საყ­ვა­რელ ცხო­ვე­ლად ით­ვლე­ბა
ამ ჯი­შის წარ­მო­შო­ბის ად­გი­ლია კა­ნა­დის შტა­ტი, ნი­უ­ფა­უნ­დლენ­დი, სა­დაც მი­სი წი­ნაპ­რე­ბი მე­თევ­ზე­ებს ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ მუ­შა­ო­ბა­ში. შემ­დგომ­ში მარ­ხი­ლის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მზი­და­ვე­ბი, წე­რი­ლე­ბის დამ­ტა­რებ­ლე­ბი, და სა­ერ­თოდ, კარ­გი მუ­შა ძაღ­ლე­ბი გახ­დნენ. ლაბ­რა­დო­რე­ბის ერ­თ-ერ­თი თვი­სე­ბა, რა­საც დღე­საც ავ­ლე­ნენ, არის მზად­ყოფ­ნა – წყალ­ში შე­ვარ­დეს.  ამ ჯიშს წი­ნაპ­რე­ბის­გან გა­მოჰ­ყვა და შე­მორ­ჩა მოკ­ლე ბეწ­ვი, რომ­ლის მოვ­ლა ძალ­ზე ად­ვი­ლი­ა. უფ­რო გრძე­ლი ბეწ­ვი ყი­ნულს მი­იკ­რავ­და ისეთ სუს­ხი­ან ზამ­თარ­ში, რო­გო­რიც მის მშობ­ლი­ურ კა­ნა­და­ში იცის. XIX სა­უ­კუ­ნე­ში პირ­ვე­ლი ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რე­ბი წა­იყ­ვა­ნეს ინ­გლის­ში, სა­დაც მათ მაშინვე მო­ი­პო­ვეს კე­თილ­გან­წყო­ბა, რო­გორც კომ­პა­ნი­ო­ნებ­მა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, რო­დე­საც სწრა­ფად გა­ი­ზარ­და მოთხ­ოვ­ნა მო­ნა­დი­რე ძაღ­ლებ­ზე. სა­უ­კუ­ნის და­სას­რუ­ლისთვს, რო­დე­საც კა­ნა­დი­დან ჯი­შე­ბის ჩა­მოყ­ვა­ნა გაძ­ნელ­და, და­იწყ­ეს მი­სი შეჯ­ვა­რე­ბა რე­ტრი­ვე­რის სხვა ჯი­შებ­თან, რი­სი მი­ზა­ნიც მა­თი ყნოს­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა იყო.

ისი­ნი დღე­საც ბევ­რნა­ირ და­ვა­ლე­ბას ას­რუ­ლე­ბენ: მეგ­ზუ­რო­ბას უწე­ვენ უსი­ნათ­ლო ადა­მი­ა­ნებს და ეხ­მა­რე­ბი­ან პო­ლი­ცი­ე­ლებს. სან­დო, დამ­ჯე­რი, ად­ვი­ლად გა­საწ­ვრთნე­ლი ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რე­ბი მე­ტად მე­გობ­რუ­ლე­ბი არი­ან და შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ექ­ცე­ვი­ან ბავ­შვებს. ითხ­ო­ვენ ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან ყუ­რადღ­ე­ბას, უხა­რი­ათ, რო­ცა თავს ოჯა­ხის წევრად გრძნო­ბენ. ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რის სწო­რი, მოკ­ლე და ორ­მა­გი ბეწ­ვი ად­ვი­ლი მო­სავ­ლე­ლი­ა. რე­გუ­ლა­რუ­ლად და­ვარ­ცხნეთ და გა­მოხ­ში­რეთ მა­გა­რი ჯაგ­რი­სით, მაგ­რამ თივ­თი­კი არ და­უ­ზი­ა­ნოთ. აბა­ნა­ვეთ ან გაწ­მინ­დეთ მშრა­ლი შამ­პუ­ნით მხო­ლოდ აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.

Zooclub

კე­თი­ლი, მე­გობ­რუ­ლი თვა­ლე­ბი მუდამ თქვენ­და­მი კარგ გან­წყო­ბას, გონიერებასა და სიფ­ხიზ­ლეს გამოხატავს. შავ და ყვი­თელ ლაბ­რა­დო­რებს აქვთ ყა­ვის­ფე­რი თვა­ლე­ბი, ხო­ლო შო­კო­ლა­დის­ფე­რებს – მუ­ქი თაფ­ლის­ფე­რი ან ყა­ვის­ფე­რი.

ფე­ხე­ბი

წი­ნა ფე­ხე­ბი ძლი­ე­რი, და­კუნ­თუ­ლი და პრო­პორ­ცი­უ­ლი, უკა­ნა ფე­ხე­ბი ფარ­თო, და­კუნ­თუ­ლი და კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი.

კუ­დი
სქე­ლი და მრგვა­ლი კუ­დი  ბო­ლო­ში წვრილდება; ადა­რე­ბენ წა­ვის კუდს.

ბეწ­ვი
ხში­რი და წყალ­გა­უმ­ტა­რი, მთლი­ა­ნად შა­ვი, ყვი­თე­ლი, კრე­მის­ფე­რი, ოქ­როს­ფე­რი ან შო­კო­ლა­დის­ფე­რი, ზოგ­ჯერ მკერ­დზე თეთ­რი ლა­ქე­ბით.

თათები
ძლი­ე­რი და კომ­პაქ­ტუ­რი, შე­სამ­ჩნე­ვად ამო­ბურ­ცუ­ლი თი­თებითა და კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ბა­ლი­შე­ბით.

ტა­ნი

ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვერს შე­და­რე­ბით მოკ­ლე ტა­ნი და სა­შუ­ა­ლო სი­გა­ნის გულ­მკერ­დი აქვს. ასევე, აქვს ძლი­ე­რი, ღონიერი ფი­ზი­კუ­რი სა­მუ­შა­ოსთვის, გან­სა­კუთ­რე­ბით ცურ­ვი­სათ­ვის შესაფერისი აღნაგობა.

სა­ხე
აქვს საოცრად მიმზიდველი სახე; გა­ნი­ე­რი თა­ვი ძლი­ე­რი ყბებით.

თვა­ლე­ბი
შავ და ყვი­თელ ლაბ­რა­დო­რებს ყა­ვის­ფე­რი თვა­ლე­ბი აქვთ, შო­კო­ლა­დის­ფ­რებს კი – ყა­ვის­ფე­რი ან მუ­ქი თაფ­ლის­ფე­რი.

ცხვი­რი
ფარ­თო, კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი; შავ და ყვი­თელ ლაბ­რა­დო­რებს შა­ვი ცხვი­რი აქვთ, შო­კო­ლა­დის­ფ­რებს – ყა­ვის­ფე­რი. ცხვი­რის ფე­რი ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად შე­იძ­ლე­ბა გა­ფერ­მკრთალ­დეს.

Zooclub

ეს უნი­ვერ­სა­ლუ­რი მო­ნა­დი­რე ჯი­ში შეიძლება იყოს: ყვი­თე­ლი­ (ოქ­როს­ფერ­-კრე­მის­ფე­რი), შო­კო­ლა­დის­ფე­რი და შავი. ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვერს წყლის თან­და­ყო­ლი­ლი სიყვა­რუ­ლი აქვს, ამი­ტო­მაც მას თავდა­პირ­ვე­ლად იყე­ნებ­დნენ მე­თევ­ზე­ე­ბი, რომ­ლებ­საც ეს ძაღ­ლი ბა­დის ამო­წე­ვა­შიც ეხ­მა­რე­ბო­და და სრიალა თევ­ზებ­საც იჭერ­და.

შემ­გუ­ებ­ლო­ბა
ლაბ­რა­დო­რის პო­პუ­ლა­რო­ბა, ნა­წი­ლობ­რივ მი­სი ლა­მა­ზი ექ­სტე­რი­ე­რით აიხ­სნე­ბა, მაგ­რამ უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სარ­წმუ­ნო მიზეზია ამ ჯი­შის შემ­გუ­ებ­ლო­ბა და ადა­მი­ა­ნე­ბის გვერ­დით ხა­ლი­სით მუ­შა­ო­ბა. მათ იყე­ნე­ბენ მრა­ვა­ლი ამო­ცა­ნის შე­სას­რუ­ლებ­ლად: მი­წის­ძვი­რის შემდეგ ნან­გრე­ვებ­ში ჩა­მარ­ხულ­თა სა­პოვ­ნე­ლად, აერო­პორ­ტებ­სა და
სხვა ად­გი­ლებ­ში ნა­რკო­ტი­კე­ბი­სა და ასა­ფეთ­ქე­ბე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მი­საგ­ნე­ბად. მი­სი წვრთნა საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვი­ა, რად­გან ძალ­ზე დამ­ჯე­რი ჯი­შია.

Zooclub

მონაცემები
წარმოშობა - ნიუფაუნდლენდი
მთავარი დანიშნულება - მარხილის მზიდავი
ტემპერამენტი - მოსიყვარულე, სანდო
სიც. ხანგრძლივობა - 10-12 წელი
მოვლა - რეგულარული ვარცხნა
ვარჯიში - მუდმივი, ენერგიული
მოდარაჯე - კარგი

ხვადი
56-61 სმ.
27-34 კგ.
ძუ
53-58 სმ.
25-32 კგ.


ყურადღება!
მო­ე­რი­დეთ  მათთვის ზედ­მე­ტი საჭ­მლის მი­ცე­მას, რად­გან ძალ­ზე სუქ­დე­ბი­ან და ზარ­მაც­დე­ბი­ან.
ხშირად აქვთ მენჯ-ბარძაყის სახსრის დის­პლა­ზია და თვა­ლის და­ა­ვა­დე­ბები.







კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
ბოლო სიახლეები
intro
08.06.2018
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
07.11.2017
ამ უსაყვარლეს ლეკვს ოუქლის ეძახიან და ერთი თვის წინ იგი ძალიან
07.11.2017
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
07.11.2017
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
07.11.2017
ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლის ჯიშების ჩამონათვალის გაკეთება გამოცდილ
07.11.2017
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
06.11.2017
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
06.11.2017
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
06.11.2017
ორისის შტატში (ინდოეთის აღმოსავლეთით) ოთხმეტრიანი ნიანგი საცხოვრებელ სახლში შეიპარა და მცხოვრებლები ძალიან შეაშინა.
06.11.2017
ამერიკელმა "YouTube"-ზე გაავრცელა ვიდეო, სადაც პირიდან ცოცხალი
05.11.2017
ცოლ-ქმარი პამელა გეილი და ანილ მალჰოტები ნაკრძალ SAI-ის მფლობელები არიან. "Bored Panda"-ს ინფორმაციით,
05.11.2017
ეს არის შინაური ცხოველების ყველაზე სახალისო ფოტოების უსაყვარლესი კრებული.
04.11.2017
აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შემოყვანის გადაწყვეტილებას კვლევების გარეშე ვერავინ მიიღებს,
04.11.2017
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?